Covid-19 / SSS

COVID-19 ve Sigorta Teminatları

Değerli Sigortalılarımız,

İçinde yaşadığımız son derece olağanüstü koşullar, bizler için olduğu gibi sigorta şirketlerinin de ilk kez karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Devletler seviyesinde verilen mücadelede sigorta şirketlerinin de ekonomik ve sosyal sorumlulukları çerçevesinde yaşanan kayıplara çözüm bulma arayışlarını yerel ve uluslararası sosyal medya ve makalelerinden takip etmekteyiz. Yaşanan bu kriz sonrasında Sigorta Birliği sağlık sigortalarında Covid-19 tedavi giderlerinin ödenmesi hakkındaki basın duyurusu yapmıştır. 17 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar hiçbir sigorta şirketi aşağıda yer alan sorulara ilişkin sigortalılara ve aracılarına istisna olduğuna dair genel bir yazılı bilgilendirme yapmamıştır, bildirimleri uzaktan çalışma nedeniyle teminatların devamlığı ya da hizmetlerde aksama olmayacağı yönündedir.  Ancak önümüzdeki günler sigorta genel işleyişi ve branşları özelinde yeni kararlar alınabilir.  Sorunun küresel ölçekte olması nedeniyle, gelişmeler doğrultusunda sigorta şirketlerinin vakalar özelinde tek tek inceleme ve değerlendirme yapacaklarını tahmin ediyoruz.

Sektördeki uygulama değişiklik ve bildirimleri derlenerek güncellemeler bu linkten sizlerle paylaşılacaktır. Alınan hukuki görüşler, duyurular “EK BİLGİLER” kısmına eklenerek güncellenecektir.

Sağlıklı günler dileriz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yangın – Kar Kaybı Sigortaları ve Covid-19 etkileri

S

Covid-19 nedeniyle üretimde yaşanan kayıplar 'Kar Kaybı' teminatından tazmin edilebilir mi?

Kar Kaybı poliçesi, yangın, yıldırım, infilak, deprem, yer kayması vb. poliçe üzerinde belirtilen risklerden en az birinin gerçekleşmesi sonucunda sigortaya konu bina, makine ve/veya tesislerinizde meydana gelebilecek fiziksel hasar sonucu işin durmasından kaynaklanan sabit masrafları ve kar kaybını ödeyen bir sigorta türüdür.

Salgın hastalıklar genel olarak poliçe kapsamında değerlendirilmemektedir.

Mücbir sebep olarak değerlendirilen doğal afet nedeniyle kâr kaybı tazminat ödemesi de ancak söz konusu olayın mevcut bina da/tesiste bir zarara sebebiyet vermesi ile işin durmasından kaynaklı gelir kayıplarını karşılamaktadır. Covid -19 fiziki bir zarara sebebiyet vermedikçe yine bir tazminat konusu maalesef olmayacaktır.

S

Yangın Sigortaları salgın sebebiyle oluşabilecek zararları kapsar mı?

Sabit Kıymet Sigortaları kapsamında bir işletmede yangın, deprem, terör, hırsızlık vb. gibi ek teminatlar ile poliçede belirtilmiş olan diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasarlar, bu poliçe kapsamında değerlendirilir ve tazminat ödemesi yapılır. Adlandırılmış riskler olması sebebi ile salgın hastalıklar bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

S

Covid-19 nedeniyle işletmenin kira, aidat, vergi vb. mali yükümlülükleri 'Kar Kaybı', 'Kira Kaybı' gibi teminatlar kapsamında ödenir mi?

Sigortalı kıymetlerde poliçede yazılı risklerden birinin gerçekleşmesi sonucunda fiziksel bir zarar olmadıkça poliçe devreye girmemektedir.

S

Covid-19 nedeniyle işletmenin kira, aidat, vb. malike karşı mali yükümlülükleri mal sahibine 'Karşı Sorumluluk' teminatından ödenir mi?

Mal Sahiben karşı sorumluluk teminatı, sigortalı kiralık risk adresinde aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle oluşan fiziksel zararları tazmin eder.

  • Yangın, yıldırım, infilak,
  • Dahli su
  • Grev-lokavt- halk hareketleri- kötü niyetli hareket – terör
  • Duman
S

Covid-19 gibi salgın hastalık riskleri sigorta poliçesinde dahil edilebilir mi?

Şirketlerin kâr durumlarını pandemik ve salgın risklerin finansal etkilerinden korumak için sınırlı seçenekleri bulunmaktadır.  Doğal felaketlerden ve diğer krizlerden farklı olarak, salgın hastalıklar ve fiziksel hasara neden olmamaktadır ve potansiyel ekonomik kayıpları ölçmenin bir yolu yoktur.

Uluslararası büyük şirketlerin global sigorta programlarında salgın hastalık nedeniyle sigortalı işletmenin uğrayacağı kar kayıpları alt limitle poliçeye dahil edildiği örnekler vardır. Ancak tesisin salgın hastalık sebebi ile karantina altına alınması ya da salgın hastalığın konu tesis de ortaya çıkması tarzında önemli şartları aramaktadır.

S

Hırsızlık Sigortası’nda salgın hastalıklar sebebi ile bir tazminat ödenir mi?

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

  • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
  • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
  • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
  • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.

 

Salgın hastalık nedeniyle herhangi bir istisna bulunmasa da yeterli güvenlik önleminin alınmaması ya da riskin sigortacı açısından “beklenmedik”  olmaktan uzaklaşması nedeniyle sigortacıların tereddütleri olacaktır, her olay kendi özelinde ele alınmalıdır.

S

Salgın nedeni ile sigorta primleri ödenmeye devam edecek mi?

Poliçe teminatlarının başlayabilmesi ve hasar süreçlerinin devam edebilmesi için peşinatların mutlaka poliçe üzerinde yazılı tarihlerde ödenmesi gerekmektedir.

Takip eden taksitler için ise;

Hazine Müsteşarlığı ve komite tarafından sunulan görüşe istinaden, peşinatı ödenmiş olan ve bu sürece denk gelen Mart taksit vadeleri için de sadece 30.04.2020 tarihine kadar ek bir süre verilebilir şeklinde görüş veren şirketlerimiz bulunuyor.

Özetle; prim ödemeleri yapılmaya devam etmeli ki hasar ödemeleri de düzenli olarak yapılabilsin.

İşveren Sorumluluk Sigortaları ve Covid-19 Etkileri

S

Mevcut durumda Personelimizin “Evde Çalışma”sından dolayı evlerinde olabilecek kazalar / iş kazaları vb. durumlar 'İşveren Sorumluluk' kapsamında mıdır?

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uzaktan çalışmanın hariç olduğunu belirten bir ifade içermemektedir. Görevle gönderme klozu ile kendi risk kontrolü dışında hatta görev yapılmayan süredeki hasarları dahil etmektedir. Hem istisna edilmemiş olması hem de görevle gönderme klozuna dayanarak, İşveren kanunen belirtilen tüm uzaktan çalışma yükümlülükleri de incelenerek evdeki kazanın İş Kazası olarak karara bağlanması durumunda sigorta poliçesine konu bir hasar olduğu yorumu yapılabilir. Ancak tüm ülke hatta dünya hazırlıksız bir şekilde uzaktan çalışma modeline çok hızlı bir geçiş yapmak zorunda kalmıştır. Uzaktan çalışma, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında çalışmalarını henüz başlatmamış ya da tamamlamamış olan şirketler açısından hasara sebep olan olay “iş kazası” olarak değerlendirildiğinde kusurlu bulunma olasılığı yüksek olduğu gibi, sorunun küresel boyutta olması nedeniyle farklı değerlendirmeler de yapılabilir.

S

İşveren tarafından temin edilen çalışma ve yaşam alanlarında; ofis, şantiye tesisleri, yatak hane, kamp alanları, depolama alanlarında bulunan tesislerde çalışma esnasında personelin Covid-19 virüsüne maruz kalması durumu meslek hastalığı dahilinde değerlendirilir mi?

İşveren tarafından temin edilen çalışma ve yaşam alanlarında; ofis, şantiye tesisleri, yatak hane, kamp alanları, depolama alanlarında bulunan tesislerin tümü işverenin sorumluluğu altındaki işyerleridir. İşyerinde herhangi bir çalışanda ortaya çıkan Corona virüs e bağlı hastalığın nereden bulaştığının tespiti oldukça güçtür. Ancak ilk vakanın duyulmasını takiben işverenin işyerinde gerekli tedbirleri almaması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi kusurlu bulunmasına neden olabilir. İşverenin kusurlu bulunduğu durumda İşveren Sorumluluk poliçesinin kusur oranında hasara iştiraki yönünde yorum yapılabilir.

Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda bir H1N1 vakası Yargıtay 21. dairesi tarafından iş kazası sayılmışsa da bu konuda Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı bulunmadığından, 21. daire kararının işverenler için bağlayıcılığı olmadığı belirtilmektedir.

İnşaat & Montaj Sigortaları ve Covid-19 Etkileri

S

İnşaat/Montaj sigortaları, salgın sebebiyle ortaya çıkan ek maliyetleri ve masrafları karşılar mı?

İnşaat/Montaj Sigortaları, kaza veya mücbir sebeplere bağlı ortaya çıkacak fiziksel zararlara teminat sağlamaktadır. Salgın hastalık sebebiyle projelerin durması halinde ortaya çıkacak ek masraflar, poliçe kapsamında değerlendirilmemektedir.

S

İnşaat/Montaj projesi, salgın sebebiyle durdu ve projeye bağlı beklenen gelir gerçekleşmedi. Sigorta poliçesi kar kaybı mı öder mi?

Projelere bağlı kar kaybı için öncelikle İnşaat/Montaj poliçelerine DSU ve ALOP teminatlarının dahil edilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu teminatlar da, poliçede belirtilen risklere bağlı oluşacak fiziki zarara bağlı kar kayıplarına teminat vermektedir. Salgın nedeni ile gerçekleştirilemeyen kar, teminat kapsamında değildir.

S

Salgın nedeni ile devam etmeyen projelerde, sigorta primleri ödenmeye devam edilecek mi?

Salgına bağlı olarak devam edilemeyen ve durma dönemine giren projeler için, poliçenin Hold Dönemi’ne alınması genel bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigorta şirketleri, bu dönemde inşaat riski devam etmeyen projeler için primleri tarifeye uygun olarak minimuma indirme yönünde görüş bildirmektedir.

S

Salgına karşı proje sahasında yapılacak ilaçlama, temizlik, dezenfektan ve ekipman tedariği masrafları, poliçe tarafında karşılanır mı?

Bu masraflar İnşaat/Montaj Sigortaları kapsamında değerlendirilmemektedir.

S

Covid-19, benzer mutant virüsler ve salgın hastalıklara bağlı ortaya çıkacak ek masraflar ve kar kayıpları ile ilgili olarak poliçeme teminat ekleyebilir miyim?

Şu anda devam eden projeler için mümkün olmasa da, ilerleyen dönemde poliçelere salgın hastalıklara bağlı kapsamlar limitli de olsa eklenebilecektir. Bu denli geniş çapta bir salgın ile ilk defa karşılaşan sigorta piyasası, ilgili wordingleri hazırlayarak kısa sürede duyuracaktır.

Nakliyat Sigortaları ve Covid-19 Etkileri

S

Lojistiğin sağlanamaması sağlanabilse bile, risk yönetimi ve kontrol noktalarındaki uzun bekleme süreleri nedeniyle tedarik zincirinin aksaması sonucu oluşan kar kaybı ve duraksama masrafları Nakliyat poliçelerinde teminat altında mıdır?

Nakliyat Sigorta her ne kadar “tüm riskler” poliçesi olsa da, mallarda kayıp veya hasar olması şarttır. Daha sonra poliçede yer alan istisna hükümlerine tabidir. Yükün nihai varış yerine ulaşması beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle mallarda kayıp veya hasar olması durumunda, ortaya çıkan kayıpların normalde gecikme istisnasına tabi olacağı belirtilmektedir.

S

Uzun bekleme süreleri nedeniyle artan maliyetler (depolama, montaj-de montaj vb. gibi) ve bu esnada oluşan zararlar nakliyat sigortasına dahil midir?

Genel olarak, malların varış yeri dışında bir yerde ve malların boşaltılması, depolanması ve iletilmesinde makul sebepler yapılması ve poliçenin sonlandırılması halinde sigortacıların sigortalıları ekstra masraflar için tazmin edeceğini öngören ekstra masraflar klozundan ilerlenmesi düşünebilir. Bununla birlikte, bu kloz, bir talebin sadece poliçenin kapsadığı bir riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkması koşuluna tabidir. Mallar kaybolmadığı veya hasar görmediği için navlun masrafları ve diğer masraflar hükmü uygulanmaz.

S

Taşınan malın özelliğine bağlı olarak kontaminasyon ( bulaşma) ve malın zarar görmesi riskleri

Korunmasız mallar – İlaç gibi bozulabilir ürünler ve gıda ürünleri sıkı ve iyi izlenen bir zaman çizelgesinde çalışır, sigorta şartları özelliklerine göre bazı genişletmeler içerebilir. Belirli bir ısı kontrolü ve raf ömrü olan mallarda COVID-19’un etkilerini dikkate almak ve gerekli önlemleri başlatmak önemlidir. Buradaki fiziksel zaralar, poliçe şartları içinde kısmen değerlendirilebilse bile, Pazar kaybı, kar kaybı gibi zararlar temin edilmez.

S

Nakliyattaki gecikmelere bağlı kar kayıpları lojistik tedarikçilerinden veya sigortalarından talep edilebilir mi?

Taşıyıcı sözleşmelerinde genel ortalama masraflar için teminat verilir, ancak sigortacılar yükün potansiyel kayıpları azaltacak / en aza indirecek şekilde yönetilmesini bekleyecektir. Gönderiler üzerindeki kısıtlamaların nereye uygulanabileceğini veya kayıpların nasıl gelişebileceğini tahmin etmek zor olduğundan, sigortacıların her durum hakkında özel tavsiye vermeleri de çok zor olacaktır, bu nedenle sigortalılar makul ölçülerde önlemlerini almalı ve kararların kayıtlarını ve yapılan masraflarını saklamalıdır.

Siber Sorumluluk, Yönetici Sorumluluk, Mesleki Sorumluluk Sigortalarında Covid-19 Etkileri

S

Siber Sorumluluk poliçeleri açısından Covid -19 etkileri nelerdir?

Siber Sorumluluk poliçeleri, dijital dünyanın sigortası olarak değerlendirilmektedir. Bu poliçeler, siber riskler sonucunda hizmet verdikleri üçüncü kişilerin olası maddi zararlarını karşılamakla birlikte sigortalının iş durması / kar kaybı / siber tehdide uğraması nedeni ile oluşacak maddi zararları da kapsama almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak kabul edilen Covid – 19 virüsünün etkilerini ve yayılmasını önlemek amacıyla evden çalışmaya başlayan finans ve kamu sektörü için, çevrimiçi saatlerin artması ve spam epostaların artış göstermesi nedeni ile siber riskler de artış göstermektedir ve siber sorumluluk poliçesinin işlevini artırmaktadır. Verilerin şifrelenmesi, güvenlik duvarlarına yerleştirilebilecek virüs ve bombalar gibi birçok risk bu kapsamda değerlendirilmektedir ve poliçeye özel bir istisna bulunmadığı sürece, poliçe şartlarınca teminat altındadır. Ayrıca kişisel verileri koruma kanunundan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak idari para cezaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

S

Yönetici Sorumluluk Sigortası açısından Covid -19 etkileri nelerdir?

Bu ürün, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yönetici sorumluluklarını teminat altına almaktadır.   Salgınla birlikte artan uzaktan çalışma ile birlikte, yöneticilerin riskleri oldukça artmış ve kontrol mekanizmaları azalmıştır. Ayrıca mali kontrol açısından zorluk çeken firmaların riski de aynı oranda artmıştır. Yönetici sorumluluk sigortalarında, artan bu riske karşı herhangi bir salgın istisnası bulunmamaktadır ve poliçe şartlarınca gelebilecek olası talepler Yönetici Sorumluluk Sigortaları kapsamında değerlendirilebileceği öngörülmektedir.

S

Mesleki Sorumluluk Sigortası açısından Covid -19 etkileri nelerdir?

Mesleki sorumluluk, kasıt ve ihmal olmaksızın mesleğini ifa eden çalışanların üçüncü kişilere vereceği olası maddi kayıpları teminat altına almaktadır. Uzaktan çalışma ile birlikte bu riskin, çalışan performansı ile doğru orantılı olarak arttığı bilinmektedir. Salgın kapsamında herhangi bir istisnası bulunmayan bu ürün için poliçe genel ve özel şartları kapsamında olmak koşulu ile hasar ve hasara neden olabilecek herhangi bir durum için sigorta şirketleri değerlendirme yapabilecektir.

İlgili önlemlerin eksik olması sebebi ile yaşanabilecek bir hasarda ilgili mahkemelerce işverenin kusuru ispat edilirse, ilgili poliçe teminat limitlerinin çalışabileceği öngörülmektedir.

Sağlık Sigortaları ve Covid-19 Etkileri

S

Covid-19 tanı testini sağlık sigortası karşılıyor mu?

Covid-19 tanısına yönelik testler belli bir algoritmaya göre yapılmakta olup ilgili sağlık personeli tarafından yapılan değerlendirmeye göre test yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Eğer doktorunuz gerekli görürse size Covid-19 tanı testi yapılır ve testin masrafları devlet tarafından karşılanır. Ancak siz kendi isteğiniz ile test yaptırmak isterseniz bu testin maliyeti sağlık sigortanız tarafından karşılanmaz.

S

Sağlık Bakanlığı Covid-19 tanı ve tedavi masraflarını karşılıyorsa özel sağlık sigortasına neden ihtiyaç duyayım?

Özel Sağlık veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Covid-19 tanısı ve tedavisi için pandemi hastanesi ilan edilmiş anlaşmalı özel hastanelere gidebilir, herhangi bir ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

S

Covid -19 teminatı veren sağlık sigortalarından kimler faydalanabilir?

Covid-19’u kapsayan sağlık sigortasına sahip olan sigortalılar ilgili teminattan hemen faydalanmaya başlayabilir. Yeni sağlık sigortası yaptıracak kişilerde, Covid-19 hastalığı poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayanmamak şartı ile bu teminattan faydalanabilirler.

S

Covid-19 tedavisini sağlık sigortamın hangi teminatı karşılar?

Teşhis için gerekli olan doktor muayenesi, laboratuvar ve görüntüleme işlemlerine ait masraflar ayakta tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Solunum yetmezliği gibi hayati tehlike arz eden komplikasyonların gelişmesi durumunda yatış gerçekleşir. Bu aşamadan itibaren yatarak tedavi teminatınız devreye girer. Yatarak tedavi teminatı kapsamında, Covid-19 tedavisi için gerekli olan tüm prosedürlere ait masraflar sağlık sigortasının güvencesi altındadır.

S

Covid-19 tedavisi için poliçe kapsamında bir limit uygulanacak mı?

Covid-19 tedavisi için mevcut poliçenizde bulunan teminat limitleri ve varsa katılım payları kapsamında özel şartlar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Hayat Sigortası ve Covid-19 Etkisi

S

Covid-19’a bağlı vefat gerçekleşmesi durumunda Hayat Sigortası kanuni varislerime ödeme gerçekleştirir mi?

Ülkemizde salgın nedeniyle ölümler hayat sigortası genel şartlarında kapsam dışına alınmadığı ve poliçelerimizde de kapsam dışında kalan haller arasında Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle oluşan vefat tazminatları yer almadığından teminat kapsamı dahilindedir. Hayat sigortası ürünlerimiz, hayat sigortası genel şartlarına ve poliçe özel şartlarına tabidir.

S

Koronavirüs salgını döneminde aldığım 'Hayat Sigortası' özelinde risk gerçekleşirse teminatlardan yararlanabilir miyim?

Sigortaya giriş öncesi yapılan risk değerlendirmesi kapsamında alınan sağlık beyanında kişi mevcut durumda bir rahatsızlığı veya şüphesi varsa bunu mutlaka beyan etmelidir. Sigorta şirketi ilgili beyan doğrultusunda değerlendirme yaparak poliçeyi aktifleştirecektir. Eksik beyan olması durumunda oluşacak tazminat talepleri beyansızlıktan dolayı ret edilebilir.

EK BİLGİLER

EK-1: İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTA TEMİNATI ŞARTLARI

İşbu İşveren Sorumluluk Sigortası, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve bu genel şartlara nazaran üstünlük sağlayan ve daha önce gelen özel şartlar gereğince akdedilmiştir.

Genel Şartlar Madde 2’nin tamamı teminata dahildir.

* TOPLU TAŞIMA KLOZU:

İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları sonucu oluşabilecek herhangi bir bedeni zarardan dolayı işverene karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminata dahildir.

İşverenin göreve çağırması nedeniyle işverence sağlanan araç ile veya özel araçları ile işe geliş-gidiş sırasındaki iş kazaları da teminata dahildir.

* GÖREVLE GÖNDERME KLOZU:

İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi (yurt içi ve yurt dışı) yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları sonucu İşverene karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminata dahildir.

* MANEVİ TAZMİNAT KLOZU:

İşçilerin bir iş kazası neticesinde herhangi bir bedeni zarardan dolayı İşverene karşı ileri sürülecek manevi tazminat talepleri teminata dahildir.

* MESLEK HASTALIKLARI KLOZU:

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri teminata dahildir.

* T.C. DIŞI İŞ KAZALARI KLOZU:

İşçilerin yurtdışında geçirdikleri iş kazaları sonucu İşverene karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminata dahildir.

 

İŞVEREN SORUMLULUK ÖZEL ŞARTLAR:

*Sigortalının taşeronları ve/veya müteahhitlerinin ve/veya yemek ve taşıma servisleri, nakliye organizasyonu, dekorasyon, muhtelif bakım ve temizlik işleri ve benzerleri ile sigortalının ihtiyacı iş ve hizmetleri dışarıdan sunan kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarının ve 3308 no’lu yasa gereği stajyer olarak çalıştırılan öğrencilerin veya sigortalı adına yürüttükleri faaliyetler esnasında meydana gelecek iş kazaları sonucunda ve bu nedenle sigortalıya yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminata dahildir.

*Her hâlükârda yıl içinde işe yeni girişler otomatikman teminata dahil olup, hasar tarihinde çalışanların bordrolu olmaları yeterlidir.

*Sigortalı tarafından sorumluluk nedeniyle tazminata konu olacağı tahmin edilmeyen gündelik küçük iş kazalarında (küçük iş kazalarından kasıt, tahmini tedavi masrafları toplamı 5,000 USD veya altı hasarlar) sigortacıya ihbar yapılmayacak, sonradan bir tazminat talebi gelmesi halinde “çalışanın viziteye/tedaviye çıkmış olması” ihbar kabul edilecektir.

*Herhangi bir hasar neticesinde, sigortalının sorumluluğuna karşı dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi sigortalının veya Çalık Holding’in avukatlarınca yürütülür. Ancak, sigortacı dilerse davanın takip ve idaresinin yürütülmesine kendi hukukçuları ile katılabilir.

*Manevi tazminat talepleri poliçede belirtilmiş toplam limit kapsamında teminata dahildir, ancak her hâlükârda maddi ve manevi tazminat talepleri toplamı poliçede belirtilmiş limiti aşamaz.

EK-2: T.C İŞ KANUNU 14. MADDESİNİN 2016 YILINDA DÜZENLENMİŞ HALİ

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

“Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma(1)

Madde 14 – Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “ Çağrı üzerine çalışma”’ iken 6/5/2016 tarih ve 6715 sayılı Kanınun 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

8428-3

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

EK-3: UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ EK BİLGİLER

“Uzaktan Çalışma Sisteminin Benimsenmesi Halinde İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Uzaktan çalışma sistemine geçiş yapılabilmesi için tarafların, uzaktan çalışma sisteminin tüm ayrıntılarına yer verildiği bir protokolü imza altına almalıdır, aksi halde bu durum çalışma koşullarında esaslı değişiklik teşkil edecektir. İşverenin tek taraflı olarak işyerinde uzaktan çalışma sistemini benimsemesi halinde, kural olarak işçi söz konusu değişikliği altı gün içerisinde kabul etmediğini belirtirse bu değişiklik işçiyi bağlamayacak, herhangi bir itirazda bulunmaz ise uzaktan çalışma ilişkisi kurulmuş olacaktır.

COVID-19 salgını sebebiyle, işverenin uzaktan çalışma sistemine dair belirlediği koşullara dair çalışanlardan yazılı onay alınmasının mümkün olmaması halinde, işveren tarafından çalışanların e-posta adreslerine çalışma şartlarının gönderilmesi ile de bildirim şartı sağlanabilecektir.

Uzaktan çalışma sebebiyle, ortaya çıkan gider ve masraflar ile bu anlamda işçiye teknolojik ve iş ile ilgili diğer araç ve gereçlerin sağlanması aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından karşılanacaktır. Uzaktan çalışma nedeniyle işçilerin ücretlerinde herhangi bir kesinti veya indirim yapılmayacaktır.

İşçinin Uzaktan Çalışma Esnasında İş Kazası Geçirmesi Halinde Nelere Dikkat Etmek Gerekmektedir?

İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş görme edimini ifa edecek çalışanın yaptığı işin niteliğini de dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, bu konuda gerekli eğitimi vermek, çalışanın sağlık gözetimini sağlamak ve çalışana uzaktan çalışabilmesi adına sağladığı ekipman ile ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Çalışanların evde bir kazaya uğramaları halinde bu kazanın iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu tartışmalıdır. Evde meydana gelebilecek her kaza iş kazası sayılmamakla birlikte yapılan iş nedeniyle ve yapılan işin ifası sırasında çalışanın bir kazaya uğraması halinde bu kaza evde de olsa iş kazası kabul edilir. Yapılan işin ifası sırasında ve yapılan iş ile ilgili uzaktan çalışma halinde bir kaza meydana gelmesi ve işverenin, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda çalışanları bilgilendirmek gibi yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde işveren bu kazadan sorumlu olacaktır. Örneğin, işverenin bilgisayarda iş gören bir çalışana ergonomi hakkında güvenlik önlemlerini anlatmaması nedeniyle çalışanın sakatlık geçirmesi halinde işveren sorumlu tutulabilecektir.”

Kaynak- https://aksan.av.tr/tr/blog/detail/1069

EK-4: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NUN 13. MADDESİ İNCELEMESİ

“Korona (COVID-19) Virüsünün İş Kazası Kapsamında Değerlendirilmesi konusunda öncelikle İş kanunu ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi incelenmiştir.

Kanun İş Kazasını,

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay…” olarak belirtilmiştir.

Bu nevi durumlar için Yargıtay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde yer alan İş Kazası tanımının yorumunu geniş tutmaktadır.

Nitekim yakın dönemde Yargıtay tarafından verilen bir kararda; “İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında kendisine H1N1 (domuz gribi) virüsü buluşan tır şoförü olan işçinin, Türkiye’ye döndükten sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiğini” belirtmiştir.

Dolayısıyla Yargıtay Kararından da anlaşılacağı üzere bu şekildeki olaylar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda İşverenin korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri almaması İş Kanunu 24. Madde kapsamında işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı dahi vermekteyken işyeri sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerin vakit geçirmeden alınmasını gerektirmektedir. İşveren tarafından işyerinde gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda işçinin bu nevi bir virüs neticesinde hayatını kaybetmesi veya zarar görmesi halinde işveren açısından hem hukuki hem de cezai sorumluluk doğmaktadır.”

Kaynak-

https://www.hukukihaber.net/makale/korona-covid-19-virusunun-is-kazasi-ve-isci-acisindan-degerlendirilmesi-h435477.html

EK-5: İNTERNET ARAŞTIRMASI

“Çalışanlarından birisinde Corona vakası tespit edilen işveren, hasta personel için gerekli karantina tedbirlerinin alınması için İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı birimini derhal bilgilendirmelidir. Ayrıca ilgili resmi görevliler tarafından işyerinde alınması önerilen tedbirleri (işyerinin tamamen karantinaya alınması, dezenfekte edilmesi vb.) derhal hayata geçirmelidir. Bunun yanında işyeri hekimi ve varsa işyeri sağlık ve güvenlik kurulu tarafından diğer çalışanlara gerekli bilgilendirme yapılmalıdır. Corona vakası 5510 sayılı Kanun açısından iş kazası veya meslek hastalığı sayılmadığından, hastalığa yakalanan işçi için SGK’ya iş kazası ve meslek hastalığı bildiriminin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz geçtiğimiz yıllarda bir H1N1 vakası Yargıtay 21. dairesi tarafından iş kazası sayılmışsa da bu konuda Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı bulunmadığından, 21. daire kararının işverenler için bağlayıcılığı olmadığı belirtilmektedir. “

Öte yandan işyerinde herhangi bir çalışanda ortaya çıkan Corona vakasını ilgili halk sağlığı birimlerine bildirmeyen ve diğer çalışanları da bu konuda bilgilendirmeyen işveren, 5510 sayılı Kanunun 21. ve 76. maddeleri ile 6331 sayılı Kanunun 15. maddeleri gereği sorumlu tutulabilecektir. (Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılacak işlemler saklıdır)”

EK-6: 23.03.2020 TARİHLİ T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR DUYURUSU

2020/4 Sayılı Covid-19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu’na erişmek için tıklayınız.

 

EK-7: 09.04.2020 TARİHLİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

09.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe erişmek için tıklayınız.

EK-8: TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ TAVSİYE KARARLARI HK.

Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye sigorta sektörüne ve sigortalılara olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutabilmek, sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla, tavsiye niteliğinde kararlar almış olup; bu kararlar aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyu duyurusu için tıklayınız.

EK-9: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KONULU TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ YAZISINA İSTİNADEN DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Sigorta Birliği koronavirüs tedbirleri konulu yazısına istinaden değerlendirme yazısı iletilmiştir.

İlgili yazı için tıklayınız.

EK-10: İPTAL EDİLEN SINAVLAR HK.

Covid-19 salgını nedeniyle Haziran ve Eylül aylarında yapılacağı ilan edilen Aktüerlik Sınavları; 16 Mayıs tarihli Acente Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ve 20 Haziran tarihli Broker Teknik Personel Yeterlilik Sınavı iptal edilmiştir. İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

EK-11: 15.04.2020 TARİHLİ T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR DUYURUSU

2020/6 Sayılı Müşterek Sigortalarda Sigorta Eksperi Ataması, Ekspertiz Raporunun İletilmesi ve Ekspertiz Ücretinin Ödenmesi Hakkında Sektör Duyurusu’na erişmek için tıklayınız

EK-12: AKTİFBANK - EKOLİG / COVİD-19 ÖNCESİ VE SONRASINDA FUTBOL EKONOMİSİ RAPORU

Aktif Bank tarafından dünyayı etkisi altına alan salgının futbola yansıması ‘Covid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu’ ile incelendi.

EkoLig raporuna göre, 500’den fazla müsabakanın ertelendiği Avrupa Kıtası’nda kalan maçların oynanmaması durumunda sadece 5 büyük ligde finansal kaybın 4 milyar Euro olacağı, Süper Lig’de ise kalan maçların oynanmaması durumunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar TL’lik gelir kaybı yaşanabileceği öngörüldü.  Covid-19 pandemi sürecinin Avrupa ligleri ve Süper Lig’deki etkisinin incelendiği raporda, Avrupa’nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig’in pandemi sürecinde en hızlı aksiyon alan lig olduğunun da altı çizildi.

Detaylı rapora ulaşmak için tıklayınız.

EK-13: 29.04.2020 TARİHLİ T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR DUYURUSU

2020/7 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu’na erişmek için tıklayınız.