Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Sayın Site Ziyaretçisi,

Türkçe yayın yapan “www.asronsigorta.com.tr” internet sitesi ve dahilindeki tüm servisler (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.), Aktif Yatırım Bankası A.Ş.‘ye ait olup, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından işletilmektedir. Site’nin ziyaret edilmesi ile ve/veya Site aracılıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma talebi ile işbu “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME NOTU

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında tarafınızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kanun kapsamında sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek, işlem yapanın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek üzere veri sorumlusu sıfatıyla Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler ise, Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Özetle ancak tarafınızın açık rızası bulunması halinde ve / veya ilgili mevzuatın izin verdiği ya da zorunlu kıldığı durumlarda kişisel verileriniz 3. kişilere açıklanabilecek / aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Genel Müdürlük, şubeler, kiosklar, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS gibi fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız;

Veri sorumlusu sıfatıyla Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’n 07.10.2016 tarihinden itibaren başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

e) Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.